Όροι Διαγωνισμών

Όροι Διαγωνισμών

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 300, Τ.Κ. 11141 (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες») στα οποία οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε διαγωνισμό/κλήρωση, μπορούν να συμμετάσχουν ως εξής:

- είτε μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά

- ή/και με ανταπόκριση στις σελίδες ή/και στις δημοσιεύσεις της Διοργανώτριας Εταιρίας στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+ κλπ). Η ανταπόκριση αφορά είτε σε δήλωση αρέσκειας (Like/Μου αρέσει) ή/και σχολιασμό (Comment/Σχολίασε) ή/και  κοινοποίηση (Share/Κοινοποίησε) ή/και εγγραφή (subscribe/γίνε συνδρομητής).

- ή/και με αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.fmf.gr,

2. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο τρόπος συμμετοχής, ο αριθμός των νικητών και τα δώρα κάθε διαγωνισμού/κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.fmf.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/fmfgr/) του Διοργανωτή και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

3. Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά όλα τα πεδία και τα βήματα συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση στην ιστοσελίδα  https://www.fmf.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/fmfgr/) του Διοργανωτή και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, και κατά τους υπόλοιπους όρους του παρόντος, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

4. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μια φορά στην κάθε κλήρωση, ολοκληρώνοντας όλα τα βήματα συμμετοχής ή/και δηλώνοντας αληθώς τα στοιχεία που του ζητούνται. Εξαιρούνται οι διαγωνισμοί/κληρώσεις που απαιτείται αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου μπορεί κάποιος να πάρει μέρος με περισσότερες από μία συμμετοχές, ανάλογα με τις αγορές που θα έχει πραγματοποιήσει και ανάλογα με τους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

5. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση του Διοργανωτή, στην εταιρεία «Generation Y - International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣO.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού. Στις ενέργειες δεν συμμετέχουν οι ανήλικοι.

6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγές σε σχέδιο ή/και είδος. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής, για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να δώσει το δώρο, το οποίο έχει δεσμευθεί να δώσει, τότε έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο, ίσης αξίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του δώρου, που οφείλονται σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση τους,  ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα (δώρα), ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

7. Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή/νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 300, Τ.Κ. 11141 και θα περιλαμβάνει όλες τις έγκυρες συμμετοχές του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, όπως αυτές περιγράφονται στους όρους του παρόντος. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξάγεται την επόμενη εργάσιμη από τη λήξη του κάθε διαγωνισμού και ώρα 11:00-12:00 π.μ..

8. Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό/κλήρωση, μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειάς της ηλεκτρονικής κλήρωσης, κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προκύπτει από τη λήξη της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης στη σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση στην ιστοσελίδα https://www.fmf.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/fmfgr/) του Διοργανωτή.

9. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται εντός 2 εργασίμων ημερών μετά την εκάστοτε κλήρωση, στην ιστοσελίδα https://www.fmf.gr/ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/fmfgr/) του Διοργανωτή.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα https://www.fmf.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/fmfgr/), να μεταβάλλει τους όρους των διαγωνισμών/κληρώσεων, να συντομεύει ή παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

11. Για την αποδοχή των δώρων, οι νικητές υποχρεούνται να επικοινωνούν με τον Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fmf.gr ή με προσωπικό μήνυμα (inbox) στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/fmfgr/) του Διοργανωτή εντός διαστήματος 20 ημερών από την ανακοίνωσή τους, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους του παρόντος, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμά τους σε αυτά και ο Διοργανωτής μπορεί να τα διαθέσει όπως επιθυμεί.

Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, ενώ ο συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στο Διοργανωτή για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί, ο τελευταίος, από την ανωτέρω συμπεριφορά του συμμετέχοντος. Στην περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανηλίκων κατόπιν ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την εν λόγω συμμετοχή και η συμμετοχή αυτή ακυρώνεται άμεσα και αυτοδίκαια.

12. Στην περίπτωση όπου για κάποια κλήρωση ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα https://www.fmf.gr/ ή/και στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/fmfgr/) του Διοργανωτή, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

13. O Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα συμπληρώνουν οι ίδιοι στο δελτίο συμμετοχής κατά την υποβολή της συμμετοχής τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνου).

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού/ κλήρωσης, της δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων.

Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Διοργανωτή και η εταιρεία «Generation Y - International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣO.Ε.», η οποία υποστηρίζει τεχνικά και οργανωτικά τον διοργανωτή στην επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

 Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε άλλους συνεργάτες (εταιρείες ταχυμεταφορών) της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους ως άνω σκοπούς και ιδίως για την αποστολή των δώρων στους νικητές.

14. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@fmf.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής o διοργανωτής δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των συμμετεχόντων δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

15. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού/ενέργειας για τον οποίο συλλέχθηκαν και την απόδοση των δώρων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα όσων επιλέξουν να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletters) για προϊόντα και υπηρεσίες του Διοργανωτή, τα νέα του Διοργανωτή, εκδηλώσεις και events του Διοργανωτή, προσφορές, εκπτώσεις και διαγωνισμούς θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, δίδεται, δε, η δυνατότητα απεγγραφής (εναντίωσης) σε κάθε επικοινωνία. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες και προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

16. Για ενημέρωση και τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και ιδίως των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας των δεδομένων οι συμμετέχοντες και οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή – Υπεύθυνο Επεξεργασίας –  στο τηλέφωνο 210.20.11.111 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@fmf.gr. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, εφόσον προηγουμένως απευθυνθούν στον Διοργανωτή, ασκώντας τα δικαιώματά τους και το ζήτημα δεν επιλυθεί.

17. Ο αριθμός των νικητών είναι ένας (1) και τα δώρα θα είναι τρία (3) συνολικής αξίας 100€. Τα προϊόντα θα είναι επιλογή του εκάστοτε συμμετέχοντα, εφόσον μπει στο siteτης Διοργανώτριας εταιρείας κι επιλέξει τα τρία (3) δώρα που τον ενδιαφέρουν.

18. Η συμμετοχή σε κάθε ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των ανωτέρω όρων και των εν γένει όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές που δεν πληρούν τους όρους του νόμου ή παραβιάζουν τους παρόντες όρους συμμετοχής.

19. Για την επίλυση τυχόν διαφορών από τις Ενέργειες, αρμόδια ορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.